Maya the Bee: Dancing with Bees

Germany_Maya-the-Bee3-660x330

Maya-the-Bee-Dancing-with-Bees

 

“มายา”มีปัญหากับการเรียนวิธีเต้นรำของผึ้ง ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารกันของเหล่าผึ้งเพื่อบอกทาง “ฟลิบ”พยายามสอนมายาอย่างเต็มที่ซึ่งเขาก็ทำสำเร็จมายาสามารถนำทางหัวหน้าผึ้งงานไปยังสวนดอกไม้สวนใหม่ที่มีน้ำหวานเพียงพอจะเลี้ยงตัวอ่อนในรัง!

I Got It! Overfishing
Nine-and-a-Half: A Life Without Plastic