Microhydro – A Drop for Light

Indonesia_Microhydro-660x330

Microhydro

 

หลายศตวรรษมาแล้วที่ไฟฟ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งในขณะนี้นี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้ากลับลดน้อยลงอินโดนีเซียมีศักยภาพในการนำน้ำมาใช้เป็นทรัพยากรการผลิต ชุมชน” Kombongan”ได้ใช้ความคิดนอกกรอบของพวกเขาผนวกกับกำลังจากสองมือในการสร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำ พวกเขาจึงสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรไฟฟ้าซึ่งมีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา

Wildlife: Sophisticated Farmers – Leafcutter Ants