แม่น้ำโขง (Mekong)

Mekong

river-1

 

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรมากกว่า 60 ล้านคนในหกประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทยและเวียดนาม สำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่างจะสามารถหาปลาได้มากกว่าแม่น้ำอื่นใดในโลก มูลค่าทางการค้าที่ได้รับการประเมินว่าสูงกว่า 6 หมื่นล้านบาท ต่อปี ทำให้ลุ่มน้ำโขงกลายเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีค่ามากที่สุดของโลก
ในขณะที่ปัจจุบัน มีแผนการสร้างเขื่อนมากกว่า 140 แห่ง ตามแม่น้ำสายต่างๆ ของลุ่มน้ำแห่งนี้  และหากการก่อสร้างนี้เกิดขึ้นจริง นั่นก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่ออุทกวิทยาและระบบนิเวศ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำโขงอีกนับล้านคน

ดังนั้นคำถามจึงมีอยู่ว่าจะมีวิธีการใดที่ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค กับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย

โลก (The World)
แมงยักษ์ (Big Bugs)