สารจากผู้อำนวยการ

2015-10-22_132931

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
     การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2558 นี้ คณะกรรมการจัดงานได้กำหนดหัวข้อการจัดงานว่า “ปีสากลแห่งแสง” (International Year of Light 2015) ซึ่งผู้เข้าชมทุกท่านจะได้รับความเพลิดเพลินจากเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ กับบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันของแสง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งในด้านการศึกษา การสื่อสาร การแพทย์ การคมนาคม และการเกษตร เป็นต้น

     ประเทศไทยให้ความสำคัญกับปีสากลแห่งแสงนี้ โดยถือว่าเป็นวาระสำคัญ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแสง ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมให้ดียิ่งขึ้น การจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเชิญชวนให้ผู้ชมมาร่วมกันค้นพบกับความมหัศจรรย์ของแสงที่เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมวลมนุษยชาติในอนาคต

     ในนามของ สสวท. ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร
ผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แสงเหนือ หนังเปิดเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 11
สสวท. จัดวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 ท่องโลกกาลเวลา