กำหนดการพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

กำหนดการ พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 […]
กำหนดการ
พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30 – 15.45 น.
ณ บริเวณหน้า Krungsri IMAX Theater ชั้น 5 สยามพารากอน

————————————

13.30 น. ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารว่าง
14.00 น. แขกผู้มีเกียรติเข้าสู่พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13
กล่าวรายงานการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13  โดย
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กล่าวเปิดงาน โดย
รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง
พิธีเปิด โดย
รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กล่าวต้อนรับ โดย
เอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
คำกล่าวจากองค์กรหลักร่วมจัด  โดย
ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พิธีกรกล่าวแนะนำองค์กรหลัก องค์กรร่วมจัด และองค์กรสนับสนุน
ถ่ายภาพร่วมกัน
14.45 น. แขกผู้มีเกียรติเข้าสู่โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX Theater
15.00 น. เริ่มฉายภาพยนตร์ เปิดเทศกาล เรื่อง “Voyage of Time” (ประมาณ 45 นาที)
15.45 น. เสร็จพิธีการ
 ————————————

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13
สรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12