กำหนดการพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

กำหนดการ
พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
————————————
13.30 น. ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารว่าง
14.00 น. แขกผู้มีเกียรติเข้าสู่พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
14.15 น.  กล่าวรายงานการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14  โดย
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กล่าวเปิดงาน โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พิธีเปิด โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย
ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กล่าวต้อนรับ โดย
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย
คำกล่าวจากองค์กรหลักร่วมจัด  โดย
ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คำกล่าวจากองค์กรสนับสนุนสถานที่จัดงาน โดย
ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พิธีกรกล่าวแนะนำองค์กรหลัก องค์กรร่วมจัด และองค์กรสนับสนุน
ถ่ายภาพร่วมกัน
14.50 น. เริ่มฉายภาพยนตร์ เปิดเทศกาล เรื่อง Knietzsche ตอน อร่อยดีมีประโยชน์  (ประมาณ ๑๐ นาที)
15.00 น. เริ่มการแสดง Science Show โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (ประมาณ ๓๐ นาที)
15.30 น. เสร็จพิธีการ
 ————————————

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
สรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13