คณะกรรมการ

 13384104-STANDARD
อานุภาพ สกุลงาม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณพิตภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิยาศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำงานเป็นผู้สื่อข่าวและผู้เขียนบทที่บริษัทแปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดกว่า8ปี เป็นนักวิชาการที่กลุ่มงานวิชาการศูนย์มานุษยวิยาวิรินธร(องค์การมหาชน)ปัจจุบันพัฒนาเนื้อหาสื่อและเขียนบทนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในตำแหน่งนักวิชาการ 5

 13384106-STANDARD
ยุทธนันต์ หาญณรงค์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สววท.)

สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต(กศม.)เทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีประสบการณ์การทำงานผลิตและเป้นวิทยากรอบรมการสร้างสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนมากกว่า20ปี รวมถึงเคยร่วมกับทีมงานผุ้ผลิตรายการโทรทัศน์ผลิตสารคดีให้กับสถานีโทรทัศน์NHK

 

13384108-STANDARD
ปาริฉัตร ปานทอง
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล จากมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการศูนย์วิทยาศาตร์360องศา Phanomenta บริษัทนานมีบุ๊คส์จำกัด

 

 13384110-STANDARD
พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู
หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

สำเร็จการศึกษาระกับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ภาษาไทย)จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีประสบการณ์เป็นอาจาร์ยสอนนักเรียนระกับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันเป็นนักวิชาการภาพยนตร์งานจัดรายการหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)ทำหน้าที่จัดโปรแกรมฉายภาพยนตร์และรายการกิจกรรมต่างๆของหอภาพยนตร์

 13384112-STANDARD
จุมพล เหมะคีรินทร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสน(มหาวิทยาลัยบูรพา) อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสารอัพเดท บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด(มหาชน) ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทว.)

 13384114-STANDARD
ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์
ภาควิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์ ได้รับทุนรัฐบาลในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี(พสวท)จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี(สสวท)ให้ศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก และวิจัยหลังปริญญาเอก ปัจจุบันเป็นอาจาร์ยสอนที่ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 13384116-STANDARD
ยุทธินัย ยั่งเจริญ
อุทยานการเรียนรู้ TK park

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิยาศาตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทจาก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านภาพยนตร์ต่อเนื่องมากกว่า5ปี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดฉายภาพยนตร์และคัดเลือกแคตาล็อกภาพยนตร์ที่น่าสนใจเพื่อให้บริการในห้องสมุดของอุทยานการเรียนรู้ TK park