ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์

 


 

ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในกรุงเทพและปริมลฑล

 



2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง
นายปรินทร์ ทานะวงศ์ โทรศัพท์ 084-2356-374
หรือติดต่อ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773



2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
นางวันชนก อาจปรุ โทรศัพท์ 089-9276-846
หรือติดต่อ : 02-557-5456-9 ต่อ 305



2

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โทรศัพท์ : 02-577-9999



2

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์
โทรศัพท์ : 02-577-9999



2

สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-564-7200



2

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ศาลายา นครปฐมธานี
โทรศัพท์ : 02-482-2013,02-482-1087-88



อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : 075-340-944


 

ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในส่วนภูมิภาค

 



2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
นางสาวรุจิรา จันทร์เศษ โทรศัพท์ 083-1813-663
หรือติดต่อ 07-558-2303,08-8766-0690



3

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
นางสาววีริยา ธานี โทรศัพท์ 087-4308-011
หรือติดต่อ 04-531-1714, 04-531-1879



4

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
นางวิภาภรณ์ ภัทรภิญโญ โทรศัพท์ 081-4961-295
หรือติดต่อ 03-266-1726



5

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
นางสาวทิพรัตน์ ล้วนสูงเนิน โทรศัพท์ 080-4158-093
หรือติดต่อ 04-441-6983-5



6

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
นางสาววิรชา อินทร์สุข โทรศัพท์ 095-1655-339
หรือติดต่อ 03-742-5427



7

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
นายภูมิพัฒน์ สมศรี โทรศัพท์ 098-9186-623
หรือติดต่อ 04-327-4154-5


 

Pages: 1 2 3