ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์

 


 

ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในกรุงเทพและปริมลฑล

 


2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง
นายปรินทร์ ทานะวงศ์ โทรศัพท์ 084-2356-374
โทรสาร 02-3910-522 อีเมล ptanawong@gmail.com


2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
นางวันชนก อาจปรุ โทรศัพท์ 098-5423-691
โทรสาร 02-5775-455 อีเมล nokspao@gmail.com


2

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ : 02-577-9999


2

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ โทรศัพท์ : 02-577-9999


2

สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี โทรศัพท์ : 02-564-7200


2

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ศาลายา นครปฐมธานี โทรศัพท์ : 02-482-2013,02-482-1087-88


อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ : 075-340-944


ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในส่วนภูมิภาค


2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง นางสาวรุจิรา จันทร์เศษ
โทรศัพท์ 083-1813-663 โทรสาร 075-582-304
อีเมล may5440310166@gmail.com
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


3

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
นายสุรพงษ์ ลาตวงษ์ โทรศัพท์ 080-0189-898
โทรสาร 045-315-365 อีเมล bugboby@gmail.com
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


4

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
นางวิภาภรณ์ ภัทรภิญโญ โทรศัพท์ 081-4961-295
โทรสาร 032-661-727 อีเมล wipaporn@waghor.go.th
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


5

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
นางสาวทิพรัตน์ ล้วนสูงเนิน โทรศัพท์ 080-4158-093
โทรสาร 044-416-983 อีเมล koratsci@hotmail.com


6

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
นางสาววิรชา อินทร์สุข โทรศัพท์ 095-1655-339
โทรสาร 037-425-384 กด 17 อีเมล sakaeosci@hotmail.com
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


7

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
นายเสรี นามจำปา โทรศัพท์ 097-3019-462 อีเมล chamnan1960@hotmail.com
นายรักษ์ โทรศัพท์ 098-9186-623 อีเมล utopiano.seth@gmail.com
โทรสาร 043-274-046


 

Pages: 1 2 3