ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์


8

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
นางวิภาวี นิธินันทน์ โทรศัพท์ 087-2041-627
โทรสาร 056-256-522 กด 18 อีเมล wipaweekai@hotmail.com
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


8

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
นางสาวขวัญอิศรา โทรศัพท์ 086-2415-441
โทรสาร 034-452-122 กด102 อีเมล Khuanissara@gmail.com


10

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
นางประทุม โพธิ์งาม โทรศัพท์ 081-5948-954
โทรสาร 054-230-857 อีเมล tpy2558@gmail.com
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


11

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
นางสาววีณา วงษ์ดี โทรศัพท์ 084-3179-152
โทรสาร 034-602-628 อีเมล kansci@hotmail.com
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


12

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นางสาวพราวเพลิน วัชรจารุเศรษฐ์ โทรศัพท์ 080-6620-376
โทรสาร 035-253-644 อีเมล ay_sci@yahoo.com
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


15

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
นางสาวปาริตา สระสม โทรศัพท์ 093-6266-680
โทรสาร 075-396-364 อีเมล pe.aw.za.kond@gmail.com
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


Pages: 1 2 3