ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์8

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
นางสาวณัฐวดี รอดคลองตัน โทรศัพท์ 086-3525-141
หรือติดต่อ 03-445-2122,03-445-2126-7

 12

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นางสาวศิริวรรณ โทรศัพท์ ศิริทรัพย์ 080-1567-610
หรือต่ิดต่อ 03-532-2484

 


Pages: 1 2 3