ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์


16

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
นายภัทรพล ทองหล่อ โทรศัพท์ 089-2708-508
โทรสาร 073-216-755 อีเมล pattarapon_2521@hotmail.co.th


17

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
นายตันติกร พรหมบุตร โทรศัพท์ 084-4287-822
โทรสาร 043-569-174 อีเมล tantikon_pr@hotmail.com
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


18

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
นางสาวนภา พิมจันทร์ โทรศัพท์ 082-1079-193
โทรสาร 042-530-781 อีเมล NkpSci@hotmail.com
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


19

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
นางสาวชญานิศก์ เปลี่ยนดี โทรศัพท์ 088-1648-199
โทรสาร 055-322-802 อีเมล Plk.science@gmail.com


20

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
นายพลวิชญ์ มุตตายารัช โทรศัพท์ 085-6703-856
โทรสาร 073-530-837 อีเมล oofmyeye@gmail.com
ดาวน์โหลดตารางจัดฉาย


20

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชุมพร
คุณนก โทรศัพท์ 091-6148-995
อีเมล narlumol_nok@hotmail.com


Pages: 1 2 3