ความเป็นมา

ความเป็นมา

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในด้านพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้พยายามที่จะขับเคลื่อนให้นักเรียนไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งได้ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน รูปแบบหนึ่งที่ตระหนักก็คือภาพยนตร์ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้า ใจเนื้อหาสาระได้ง่าย

         เนื่องจากภาพยนตร์ให้ทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว ทำให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดมากขึ้นในสังคมไทย มีความตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อเกิดความคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์แล้วผลที่ได้รับในทางอ้อมก็คือ การขจัดความหวาดกลัวที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และจะได้มองว่าวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด การใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อนั้นนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งสาระความรู้อันจะนำไปสู่โลกและสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

         สสวท. ได้ร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการดำเนินการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ต่อมาได้มีหน่วยงานหลักเพิ่มเติมคือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมในการสนับสนุนการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทุกปีวัตถุประสงค์

  • เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดความคุ้นเคยและได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นอย่างแพร่หลาย
  • เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ครูและประชาชนทั่วไปชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จากนานาชาติ
  • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สสวท. หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยและหน่วยงานต่างชาติ ในการร่วมกันพัฒนาเยาวชนของชาติทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เพื่อกระตุ้นให้วงการภาพยนตร์ องค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน หันมาสนใจผลิตภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13