ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่ง ทั่วประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
นางสาวภิชญาพร สว่างเนตร
โทรศัพท์ : 062 929 9959 อีเมล:psawangnet1987@gmail.com

นางสาววิภาดา คำวัน
โทรศัพท์ : 082 378 9907 อีเมล: toeii2499@gmail.com

โทรสาร : 045 315 365

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
นางสาวรุจิรา จันทร์เศษ
โทรศัพท์ : 083 181 3663 อีเมล: trangscience@gmail.com
โทรสาร: 075 582 304

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นายดิษพล มาตุอำพันวงศ์
โทรศัพท์: 061 879 3919 อีเมล: ditsapol@sci-educ.nfe.go.th

นายศุภชัย ชัยวิชา
โทรศัพท์: 061 542 9099 อีเมล: supachai@sci-educ.nfe.go.th

โทรสาร : 02 3910 522

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
นางสาวรุ่งตะวัน ปวงสมุทร
โทรศัพท์: 091 079 5259 อีเมล: 952sce00019@dei.ac.th
โทรสาร: 054 230 857

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
นางวิภาวี นิธินันทน์
โทรศัพท์ : 087 204 1627 อีเมล: wipaweekai@hotmail.com
โทรสาร: 056 256 523

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
นางสาวนภา พิมจันทร์
โทรศัพท์ : 082 107 9193 อีเมล: nkp.sci128@gmail.com
โทรสาร: 042 530 781

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
นายจีระเดช สมภักดี
โทรศัพท์ : 092 773 1730 อีเมล: samard686@gmail.com
โทรสาร : 043 569 174

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
นายภูมิพัฒน์ สมศรี
โทรศัพท์: 098 918 6623 อีเมล: kksci2021@gmail.com
โทรสาร: 043 274 046

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
นางสาววิภาวี หนูภักดี
โทรศัพท์ : 084 401 3408 อีเมล: plk.science@gmail.com
โทรสาร : 055 322 802

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
นางวีณา วรรณายก
โทรศัพท์ : 084 317 9152 อีเมล: kansci@hotmail.com
โทรสาร : 034 602 628-30

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร
โทรศัพท์ : 086 241 5441 อีเมล: aya_scedc@nfe.go.th
โทรสาร: 035 352 559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
คุณปิยนุช อินนุรักษ์
โทรศัพท์: 085 218 1450 อีเมล: 996sce00047@dei.ac.th
โทรสาร : 073 530 837

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
นายมะยารี ยาฝาด
โทรศัพท์ : 089 270 8508 อีเมล: 995sce00010@dei.ac.th
โทรสาร: 073 216 755

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หวากอประจวบฯ
นางสาวพุธลดา จิตตวิสุทธิกุล
โทรศัพท์: 089 547 6390 อีเมล: pudlada.j@gmail.com
โทรสาร: 032 661 727

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี
นางสาวสุฮายานี สมาน
โทรศัพท์ : 073 719 875 อีเมล: pnsci@nfe.go.th
โทรสาร: 073 719 875

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
นางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา
โทรศัพท์: 095 512 2505 อีเมล: sakaeosci@hotmail.com
โทรสาร: 037 425 384

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
นางสาวจตุพร มาตะระ
โทรศัพท์: 061 131 1614 อีเมล: koratsci@hotmail.com หรือ samita.chan@yahoo.co.th
โทรสาร : 044 416 983

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
นางสาวปาริตา สระสม
โทรศัพท์: 093 626 6680 อีเมล: paritasrasom@gmail.com
โทรสาร : 075 396 364


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!