ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่ง ทั่วประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
นางสาววีริยา ธานี
โทรศัพท์ : 087 430 8011
โทรสาร : 045 315 365
weeriya270188@gmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
นางสาวรุจิรา จันทร์เศษ
โทรศัพท์ : 083 181 3663
โทรสาร: 075 582 304
may5440310166@gmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นางสาวณธช วรพรรุจี
โทรศัพท์: 097 231 2801
โทรสาร : 02 3910 522
natasha.sciplanet@gmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
นางประทุม โพธิ์งาม
โทรศัพท์: 081 594 8954
โทรสาร: 054 230 857
tpy2558@gmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
นางวิภาวี นิธินันทน์
โทรศัพท์ : 087 204 1627
โทรสาร: 056 256 523
wipaweekai@hotmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
นางสาวนภา พิมจันทร์
โทรศัพท์ : 082 107 9193
โทรสาร: 042 530 781
nkpsci@hotmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
นายตันติกร พรหมบุตร
โทรศัพท์ : 084 428 7822
โทรสาร : 043 569 174
tantikon_pr@hotmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
นายภูมิพัฒน์ สมศรี
โทรศัพท์: 098 918 6623
โทรสาร: 043 274 046
anurak.14@hotmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
น.ส.ภทรวรรณ เรื่องสุกใส
โทรศัพท์ : 083 414 9493
โทรสาร : 055 322 802
plk.science@gmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
นางวีณา วรรณายก
โทรศัพท์ : 084 317 9152
โทรสาร : 034 602 628-30
kansci@hotmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร
โทรศัพท์ : 086 241 5441
โทรสาร: 035 352 559
aya_scedc@nfe.go.th

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
นายพลวิชญ์ มุตตายารัช
โทรศัพท์: 085 670 3856
โทรสาร : 073 530 837
oofmyeye@gmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
นายมะยารี ยาฝาด
โทรศัพท์ : 089 270 8508
โทรสาร: 073 216 755
kruhadee2520@gmail.com

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หวากอประจวบฯ
นางสาวพุธลดา จิตตวิสุทธิกุล
โทรศัพท์: 089 547 6390
โทรสาร: 032 661 727
pudlada.j@gmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี
นางสาวณัชชา เบญจกุล
โทรศัพท์ : 098 671 1972
โทรสาร: 073 719 875
pnsci@nfe.go.th

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
นางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา
โทรศัพท์: 095 512 2505
โทรสาร: 037 425 384 กด 14
sakaeosci@hotmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
นางวันชนก อาจปรุ
โทรศัพท์ : 098 542 3691
โทรสาร: 02 5775 455
nokspao@gmail.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
นางสาว สมิตานัน จันทร์สระน้อย
โทรศัพท์: 080 4158 093
โทรสาร : 044 416 983
koratsci@hotmail.com


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลฯ

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!