ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์

เครือข่ายความร่วมมือ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
นางปัณฑารีย์ สมบูรณ์วณิชย์
โทรศัพท์: 064 663 9152 อีเมล: pantaree@nsm.or.th
โทรสาร: 02 577 9900
www.nsm.or.th

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ดร.นรมน อินทรานนท์
โทรศัพท์: 086 979 9519 อีเมล: noramon.int@nstda.or.th
โทรสาร: 02 564 7001-5
www.nstda.or.th

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
94 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วชิราภรณ์ ขวาของ
โทรศัพท์ : 086 386 3313 อีเมล: faschoolcinema@fapot.org
www.fapot.org

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
สนามหน้าเมือง ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
นางสาวจิระวดี ใจห้าว
โทรศัพท์ : 075 809 571 ต่อ 9178 หรือ 9180
อีเมล: clp.city944@gmail.com
โทรสาร: 075 347 405
www.marclp.com

TK Park อุทยานการเรียนรู้
เลขที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
นายยุทธินัย ยั่งเจริญ
โทรศัพท์ : 081 424 8686 อีเมล: yuttinai@tkpark.or.th
www.tkpark.or.th


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!